روانشناسی

با لبخند وارد شوید! خنده بر هر درد بی درمان دواست

خنده نشا ن دهندة شادی درونی انسان و لبخند بيانگر دوستی، عشق و محبت است. خنده زبان پنهانی و مشترك همه افراد جهان، يعنی زبانی است كه همه آن را می فهمند.

مدیر سایت 0 2452 امتیاز مطلب: 3.3

خنده بازتاب یا واكنشی است که به منظور تخلیه هیجانات به كار می رود و چون هیجاناتی که به دلیل شرایط مختلف چون مشکلات شدید محیط؛ حوادث اتفاقی و بازداری های ذهنی راهی به بیرون نمی یابند از طریق خندیدن از ذهن و بدن تخلیه می گردند.

RSS