روانشناسی

با لبخند وارد شوید! خنده بر هر درد بی درمان دواست

خنده نشا ن دهندة شادی درونی انسان و لبخند بيانگر دوستی، عشق و محبت است. خنده زبان پنهانی و مشترك همه افراد جهان، يعنی زبانی است كه همه آن را می فهمند.

مدیر سایت 0 1371 امتیاز مطلب: 3.3

خنده بازتاب یا واكنشی است که به منظور تخلیه هیجانات به كار می رود و چون هیجاناتی که به دلیل شرایط مختلف چون مشکلات شدید محیط؛ حوادث اتفاقی و بازداری های ذهنی راهی به بیرون نمی یابند از طریق خندیدن از ذهن و بدن تخلیه می گردند.

RSS
Web Analytics
sỉ sập sàn,sisapsan,si sap san,bo si dam vay,bỏ sỉ đầm váy,bỏ sỉ,chuyen si dam vay,chuyên sỉ đầm váyđầm váy thiết kếsỉ sập sàn,sisapsan,si sap san,bo si dam vay,bỏ sỉ đầm váy,bỏ sỉ,chuyen si dam vay,chuyên sỉ đầm váyđầm váy thiết kế